Winkelwagen

ALGEMENE VOORWAARDEN

1.   Algemeen
Onder ‘ORANJE NO7’, hierna te noemen DeTuinkabouter wordt in deze algemene voorwaarden en elders op de site verstaan  Oranje no7, Nederland en statutair gevestigd te Oranje, Nederland. Het kantoor is gevestigd op het adres: Oranje 7 9416 TA ORANJE, tel.nr. 0592-459249, e-mail adres info@detuinkabouter.nl. NO.7 is ingeschreven in het Handelsregister onder KvK nummer 01149450 en BTW nummer NL820637464B01

2.    Toepassing

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, waarbij DeTuinkabouter als leverancier van producten optreedt.

3.    Aanbiedingen

Alle aanbiedingen van detuinkabouter zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van beschikbaarheid van de producten. DeTuinkabouter heeft het recht in plaats van het bestelde, maar wel in overleg met de klant, een soortgelijk product te leveren dan wel de overeenkomst te ontbinden. Zetfouten blijven te allen tijde voorbehouden.

4.    Overeenkomst

De koopovereenkomst tussen detuinkabouter en koper is tot stand gekomen op het moment dat de zichttermijn van 14 dagen na ontvangst van de bestelling is verstreken.

5.    Prijzen

Alle prijzen zijn ‘Ex Warehouse’, dat wil zeggen, uit onze magazijnen. (Incoterms 1990), inclusief Nederlandse omzetbelasting en exclusief andere heffingen van overheidswege en exclusief verzendkosten. Indien de afnemer zich niet in het land van de verzending bevindt, is de afnemer aansprakelijkheid voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten.

6.    Bezorgkosten producten.

Alle prijzen van de producten op deze site zijn exclusief bezorgkosten.

7.    Levering en levertijd

7.1      Binnen Nederland, België en Duitsland levert De tuinkabouter de bestelde producten binnen 14 werkdagen na ontvangst van betaling op het opgegeven afleveradres af, mits op voorraad. Indien niet aanwezig, kunnen de bestelde producten bij de buren worden afgeleverd. Binnen overige EEG landen levert detuinkabouter de bestelde producten binnen 21 werkdagen na ontvangst van betaling op het opgegeven afleveradres af, mits op voorraad.

7.2    Het kan gebeuren dat u niet thuis bent op het moment dat het pakket door de bezorger wordt aangeboden. Wanneer u niet thuis bent, zal het pakket nogmaals worden aangeboden of worden afgeleverd bij uw buren. U treft in het laatste geval een bericht hierover aan in uw postbus.

7.3       Bovengenoemde aflevertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn.Detuinkabouter is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van levertijden.Detuinkabouter is gerechtigd de aflevering in gedeelten na te komen. De extra kosten van aflevering worden door Detuinkabouter gedragen.

 7.4       Aflevering geschiedt ‘Ex Warehouse’, dat wil zeggen, uit onze magazijnen (Incoterms 1990). Detuinkabouter zorgt voor bezorging per post of verzending of op enige andere wijze ter keuze van DeTuinkabouter. Eigendom van de producten gaat over bij aflevering indien de producten betaald zijn.

7.5       Detuinkabouter is gerechtigd de aflevering in gedeelten na te komen. De extra kosten van aflevering worden door DeTuinkabouter gedragen.

7.8     Eigendomsvoorbehoud.

De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan detuinkabouter verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

  8.    Veilig betalen

8.1      iDeal: Als u bankiert via Internet bij de Rabobank, ABN AMRO, Postbank, SNS of ING, kunt u via onze site op een veilige manier elektronisch de betaling van uw bestelling regelen. Een elektronische betaling via Internet is te vergelijken met een PIN-betaling in een winkel. Na het plaatsen van uw bestelling, kiest u voor de betaalmethode iDeal. Er opent zich een scherm waarbij u kunt kiezen voor de bank waarbij u online bankiert. U volgt dan de procedure die u gewend bent met betalingen via internetbankieren. In principe wordt de betaling dezelfde werkdag nog verwerkt. Voor meer informatie klikt u op: iDeal.

8.2       Mastercard of Visa: Tijdens het bestelproces kunt u uw creditcardnummer en de vervaldatum invullen. Let er op dat u exact de naam overneemt zoals die op de kaart vermeld staat. Uw betaling wordt vervolgens online geautoriseerd, zodat u direct weet of deze wel of niet wordt goedgekeurd.

8.3       Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door Detuinkabouter bent u een bedrag van vijfentwintig Euro (Euro 25,00) aan administratiekosten verschuldigd en indien detuinkabouter haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van Detuinkabouter om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.

8.4       Voor betalingen buiten Nederland kunt u alleen gebruik maken van artikel 8.2, lokale overboeking of IBAN overboeking.

8.5       Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Detuinkabouter gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

8.6      Bestelling annuleren.

 Als u uw bestelling wilt annuleren verzoeken wij u per e-mail of telefoon contact met ons op te nemen. Wij kunnen u direct zeggen of uw bestelling al ter verzending is aangeboden of niet. Is het pakket nog niet verzonden, dan kunt u uw bestelling direct zonder kosten annuleren. Is het pakket wel verzonden, dan kunt u de overeenkomst herroepen door binnen 14 dagen de producten in de originele, ongeschonden verpakking aan ons terug te sturen. Voorwaarde is, dat de producten ons in goede staat weer bereiken. Het risico en de verzendkosten voor de retourzending zijn voor uw rekening. Deze bepaling is niet van toepassing op grond, mest en openhaard hout.

 9.    Schadevergoeding

9.1       Detuinkabouter kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van dwingendrechtelijke regels voor haar risico komen.

9.2       Omstandigheden, die in ieder geval niet voor risico van detuinkabouter komen zijn: ziekte, in-, uit- en/of doorvoerverbod, transportproblemen, niet nakoming van de verplichtingen door toeleveranciers, storingen in de productie, etc.

9.3       Detuinkabouter is nimmer gehouden tot schadevergoeding anders dan zaak- en/of personenschade.

9.4       Het in het vorige artikel en in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van detuinkabouter als gevolg van dwingendrechtelijke bepalingen. 

10.    Toepasselijk recht/bevoegde rechter 

10.1     Op alle rechtsbetrekkingen tussen Detuinkabouter en de koper is Nederlands recht van toepassing.

10.2     Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht overeenkomstig het Reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut of, indien Jan Voortman daarvoor kiest, de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van detuinkabouter of de koper. De procedure zal worden gevoerd in de Nederlandse taal. Het scheidsgerecht beslist naar de regelen des rechts. 

11.    Nederlandse tekst prevaleert
De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden prevaleert boven vertalingen daarvan.

12.    Persoonsgegevens

12.1     Uw privacy is veilig bij ons. Detuinkabouter zal de door de klant verstrekte gegevens opnemen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de klant en nog zolang bewaard als nodig is voor de behandeling van eventuele klachten naar aanleiding van de uitvoering van de bestelling. Er zullen geen gegevens aan derden worden doorgegeven waarbij de privacy van de klant in het geding komt.

12.2     Indien de klant de invoervelden voor aanmelding op de nieuwsbrief heeft aangevinkt en voorts heeft aangevinkt dat hij toestemming geeft voor verwerking van zijn gegevens voor gemakkelijke verwerking van nieuwe bestellingen en voor het kunnen vernemen van aanbiedingen en andere commerciële mededelingen die detuinkabouter voor hem nuttig acht, zullen zijn gegevens worden opgenomen in een centraal bestand van Jan Voortman en zullen die daarvoor worden gebruikt. De klant kan te allen tijde zijn toestemming resp. zijn aanmelding voor de nieuwsbrief ongedaan maken per e-mail (info@de tuinkabouter.nl) indien hij dat wenst.

12.3     De klant kan ook zijn toestemming of een of meer van zijn aanmeldingen ongedaan maken door een e-mail te sturen naar info@detuinkabouter.nl of met ons te bellen. Wij zijn  van maandag t/m zaterdag bereikbaar van 09:00 uur 's morgens t/m 18:00 uur 's middags op telefoonnummer: 0592-459249.

12.4       De bewuste ongedaanmaking zal dan binnen een week na ontvangst door  van de bewuste e-mail resp ontvangst van de bewuste melding bij de klantenservice van ons systeem worden uitgevoerd.

12.5     Privacy op internet en cookies
Bij elk bezoek aan onze site wordt automatisch uw (tijdelijke) IP-adres herkend en zo mogelijk de site of e-mail van herkomst. Wij bewaren en gebruiken deze gegevens om de navigatie, bezochte pagina's en de al dan niet door u bestelde artikelen van onze website te analyseren. Wij kunnen u aan de hand van deze analyse informeren over gerichte aanbiedingen, of productinformatie die voor u interessant zou kunnen zijn, en de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze site en e-mails verbeteren.
Om onze dienstverlening en site te optimaliseren en u gericht te kunnen informeren over interessante aanbiedingen of producten, worden via onze site eveneens zogenaamde cookies op uw computer geplaatst. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij uw bezoek aan een site naar uw computer wordt gestuurd. Met behulp van cookies kunnen we er ook voor zorgen dat u bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren.

De domeinnaam van de site server die de cookies doorgeeft is detuinkabouter.nl. De meeste browsers kunnen zodanig worden ingesteld dat cookies worden geweigerd of dat u op de hoogte wordt gesteld, wanneer u een cookie ontvangt. Instructies met betrekking tot het aanpassen van de instellingen van de browser vindt u onder 'Help' in de toolbar van de meeste browsers. Hoewel u als bezoeker van de site de site nog steeds kunt bezoeken is het echter mogelijk dat als cookies worden geweigerd, bepaalde diensten of elementen van de site niet optimaal functioneren. Het uitzetten van cookies beperkt het gebruik van onze site en diensten.

13.    Prijzen
Detuinkabouter kan niet aansprakelijk gesteld worden voor afwijkingen in prijzen, afbeeldingen en teksten.

14.    Retour producten

14.1     Producten die u via deze webwinkel heeft gekocht, kunt u zonder opgave binnen 7 werkdagen na ontvangst terug zenden. Daarmee ontbindt u de aankoop van het product/de producten. U heeft recht op teruggave door detuinkabouter van het bedrag dat u reeds aan Detuinkabouter heeft betaald met betrekking tot het teruggestuurde producten/de teruggestuurde producten. Wanneer u de geleverde producten na afloop van deze zichttermijn niet aan Detuinkabouter heeft teruggezonden is de koopovereenkomst definitief.

14.2  Indien u een gehele bestelling (dus niet slechts één of enkele producten uit de betreffende bestelling) terug stuurt binnen de zichttermijn van 14 dagen, heeft u tevens recht op teruggave door detuinkabouter van de reeds aan u in rekening gebrachte bijdrage in de verzendkosten van die bestelling. Detuinkabouter  zal in dat geval echter wel de rechtstreekse kosten van de retourzendingen aan u in rekening brengen. De omvang van deze rechtstreekse kosten van retourzendingen zullen in beginsel gelijk zijn aan het bedrag dat u eerder als bijdrage in de verzendkosten heeft betaald, zodat deze twee bedragen elkaar uiteindelijk zullen compenseren. Detuinkabouter behoudt zich echter uitdrukkelijk het recht voor om de werkelijke kosten voor het retour zenden van de artikelen aan u in rekening te brengen. Deze kosten kunnen voor bepaalde artikelen aanzienlijk hoger liggen dan de bijdrage die u betaalde in verzendkosten van de gehele bestelling.

14.3     Indien u slechts enkele producten uit een bestelling terug stuurt binnen de zichttermijn van 14 dagen, heeft u geen recht op (gedeeltelijke) teruggave van de verzendkosten. Detuinkabouter behoudt zich verder het recht voor om in voorkomende gevallen de werkelijke rechtstreekse kosten voor het retour zenden in rekening te brengen.

14.4     Na de zichtperiode van 7 dagen kunt u uw aankoop niet meer zonder reden retourneren. Het is aan u om aan te tonen dat u tijdig van uw recht tot retourneren gebruik heeft gemaakt. Daarom raden wij u aan er voor te zorgen dat u in het bezit bent van een afgiftebewijs, een bewijs van ter post bezorging of een vergelijkbaar document.

  14.5     Bewust leeg gelaten

14.6     Bestelling annuleren

Als u uw bestelling wilt annuleren verzoeken wij u per e-mail of telefoon contact met ons op te nemen. Hier kan men u direct zeggen of uw bestelling al ter verzending is aangeboden of niet. Is het pakket nog niet verzonden, dan kunt u uw bestelling direct zonder kosten annuleren.
Bol- en knolgewassen. Mochten uw bollen en knollen niet opkomen dan krijgt u zonder problemen of kosten nieuwe geleverd. Dit geldt natuurlijk ook indien het gewas niet soortecht is.
Klimplanten. De planten worden in pot geleverd, afhankelijk van het seizoen. Wij geven u een jaar groei, bloei en soortechtheid garantie. Afhankelijk van het soort kan de hoogte en de maat enigszins verschillen.
Lavendel. De planten worden met kale wortel of in pot geleverd, afhankelijk van het seizoen. Wij geven u een jaar groei, bloei en soortechtheid garantie. Afhankelijk van de soort kan hoogte en maat van de lavendel enigszins verschillen.
Buxus. De planten worden met kale wortel of in pot geleverd, afhankelijk van het seizoen. Wij geven u een jaar groei en soortechtheid garantie. Afhankelijk van het soort kan de hoogte en de maat enigszins verschillen.
Home & Garden producten. Voor deze producten geven wij u minimaal 6 maanden garantie met uitzondering van meststoffen, grond en open haard hout.
Schade door vorst, droogte of te natte omstandigheden valt niet onder deze regeling.

15.2     In geval van een klacht dient u zich aan het volgende protocol te houden. Schade door vorst of te natte omstandigheden valt niet onder deze regeling.
Klacht:                              Voorwaarde waaraan moet worden voldaan:
Niet geleverd, algemeen     reactie binnen twee (2) weken door klant
Niet geleverd, niet thuis      reactie binnen twee (2) weken door klant
Te laat geleverd                 reactie binnen vijf (5) dagen door klant
Te vroeg geleverd              reactie binnen vijf (5) dagen door klant
Kwaliteit niet goed              reactie binnen twee (2) dagen door klant.
Te weinig geleverd             reactie binnen twee (2) dagen door klant. 

16.    Intellectueel eigendom.

16.1     Alle door Detuinkabouter afgebeelde danwel geplaatste teksten, foto’s, illustraties is in eigendom van detuinkabouter en worden beschermd door auteursrecht.

16.2     Het is niet toegestaan het onder 16.1 genoemde te vermenigvuldigen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Detuinkabouter.

17.    Geleverde producten zijn niet geschikt voor consumptie.

18.    Levering van kale wortel  vindt plaats in de maanden november, december, januari, februari, maart tot medio april. Tijdens vorstperiodes wordt niet geleverd. Levering van planten in pot vindt plaats in de periode medio april tot medio oktober.

19.    Levering van bol- en knolgewassen vindt plaats in de periode september t/m december.